top of page

"Vi kan minska vår klimatpåverkan och spara pengar på samma gång"

Arken Hotel & Art Garden Spa samarbetar med Generation Waste för att minska sitt matsvinn och jobba på ett mer klimatsmart och hållbart sätt med sina råvaror, från jord till bord.

"We can reduce our climate impact and save money at the same time"

Arken Hotel & Art Garden Spa collaborates with Generation Waste to reduce its food waste and work in a more climate-smart and sustainable way with its raw materials, from farm to table.

Aquarelle Restaurang, Catering & Event begins collaboration with Generation Waste

We thank Aquarelle for choosing Generation Waste to reduce food waste in their kitchen and to work more sustainably.

Aquarelle Restaurang, Catering & Event inleder samarbete med Generation Waste

Vi tackar Aquarelle för att de valde Generation Waste för att minska matsvinnet i deras kök och för att arbeta mer hållbart.

Bergen kallar dig. Har du bokat din skidresa?

Vi är glad att berätta att Generation Waste inleder samarbete med en av Sälenfjällens största restaurangbolag – Lindvallens Restauranger.

BriQ Hotel begins collaboration with Generation Waste.

BriQ Hotel collaborates with Generation Waste to reduce its food waste and work in a more climate-smart and sustainable way with its ingredients, from farm to table.

BriQ Hotel inleder samarbete med Generation Waste.

BriQ Hotel samarbetar med Generation Waste för att minska sitt matsvinn och jobba på ett mer klimatsmart och hållbart sätt med sina råvaror, från jord till bord.

Camp Ripan inleder samarbete med Generation Waste

En oas i en expansiv stad, mixen av människor, kulturer och intressen med en spännande internationell och chosefri atmosfär, ett hotell, men ett ovanligt sådant I Kiruna- Camp Ripan.

Carotte inleder samarbete med Generation Waste

Vi inleder samarbete med en av Sveriges snabbast växande företagsgrupper inom Facility Services med fokus på möten & upplevelser - Carotte.

Comfort Hotel Gothenburg reduced its food waste by 30% in one year.

At Comfort Hotell in Gothenburg, they value sustainability highly and believe in transparency to achieve change. Immediately upon entering the restaurant, you see a sign showing how much waste they threw away in the previous month, followed by an invitation to the guests to try to beat the previous month's waste.

Comfort Hotel Göteborg minskade sitt matsvinn med 30% på ett år.

På Comfort Hotell i Göteborg värderar man hållbarhet högt och tror på transparens för att nå förändring. Direkt när man äntrar restaurangen får man syn på en skylt som visar på hur mycket svinn de slängde föregående månad följt av en uppmaning till gästerna att försöka slå föregående månads svinn.

First Hotel G begins collaboration with Generation Waste

First Hotels is a Nordic hotel chain with a solid hotel portfolio of 24 hotels in Sweden, Norway, and Denmark.

First Hotel G inleder samarbete med Generation Waste

First Hotels är en nordisk hotellkedja med en solid hotellportfölj på 24 hotell i Sverige, Norge och Danmark.

Fridaskolan gains momentum in milestone 12.3 - signs an agreement with Generation Waste

Generation Waste will help Fridaskolan with the UN's global sustainability goal 12.3; which means contributing to halving food waste in the world. On its website, Fridaskolan writes the following: With daily statistics on our total food waste, we gain the necessary knowledge to be able to reduce food waste further together.

Fridaskolan tar krafttag i delmål 12.3 – skriver avtal med Generation Waste

Generation Waste ska hjälpa Fridaskolan med FN:s globala hållbarhetsmål 12.3; som innebär att bidra till att halvera matsvinnet i världen. På sin hemsida skriver Fridaskolan följande: Med daglig statistik på vårt totala matsvinn får vi nödvändig kunskap för att tillsammans kunna minska matsvinnet ytterligare.

Generation Waste begins collaboration with Chalmers Konferens

Chalmers Konferens & Restauranger is part of the Chalmers student union business group, which is owned and operated by Chalmers Student Union and is located on the Chalmers campus Johanneberg, at Lindholmen Science Park, and Universeum.

Generation Waste begins cooperation with Bollebygd municipality

For some time now, it has been in Generation Waste's interest to start collaborating with school kitchens in public activities. This is because school kitchens account for a large part of the food waste that occurs in Sweden.

Generation Waste i samarbete med Academedia - Norra Europas största utbildningsföretag

Generation Waste har sedan en tid tillbaka haft en önskan att börja mäta och registrera matsvinn på en skola. Samtidigt har Academedia velat ta sig vidare i sitt hållbarhetsarbete. Tillsammans sjösatte de ett samarbete där Generation Waste mätverktyg ska testas på Vittraskolan i Stockholm.

Generation Waste inleder samarbete med Bollebygds kommun

Sedan en tid tillbaka har det legat i Generation Wastes intresse att börja samarbeta med skolkök i offentliga verksamheter. Detta då skolkök står för en stor del av det matsvinn som uppstår i Sverige.

Generation Waste inleder samarbete med Chalmers Konferens

Chalmers Konferens & Restauranger ingår i koncernen Chalmers studentkårs företagsgrupp som ägs och drivs av Chalmers Studentkår och finns på Chalmers campus Johanneberg, på Lindholmen Science Park och på Universeum. Chalmers Konferens driver ett flertal restaurang- och caféenheter, serviceenheter samt konferensverksamhet.

Generation Waste's new mobile application will help Academedia reduce food waste

With the help of Generation Waste's new mobile application, the educational company Academedia will reduce food waste in its schools. - The tool Generation Waste offers is the solution we were looking for; i.e. a user-friendly system that can give us the statistics we need to be able to move forward in our sustainability work says Academedia's meal developer Anna Blomqvist.

Generation Waste:s nya mobilapplikation ska hjälpa Academedia att minska matsvinnet

Med hjälp av Generation Waste:s nya mobilapplikation ska utbildningsföretaget Academedia minska matsvinnet ute i sina skolor. – Verktyget Generation Waste erbjuder är den lösning som vi letat efter; dvs ett användarvänligt system som kan ge oss den statistik vi behöver för att kunna gå vidare i vårt hållbarhetsarbete, meddelar Academedias måltidsutvecklare Anna Blomqvist.

Göteborgsfamiljen inleder samarbete med Generation Waste

Ekologiska takodlingar, biogas i köken och eldrivna sparkcyklar till personalen är bara några av de många exempel som gör Göteborgsfamiljen till pionjärer när det kommer till hållbarhetsarbete i restaurangbranschen. Nu inleder de ett samarbete med företaget Generation Waste och tar ytterligare ett steg i en hållbar riktning.

Hallstahammar municipality takes new heights in its sustainability work

By starting to measure their food waste daily, Hallstahammar hopes to reach new heights with their sustainability work and reach the future goals they set.

Hallstahammars kommun tar nya höjder i sitt hållbarhetsarbete

Genom att börja mäta sitt matsvinn dagligen så hoppas Hallstahammar ta nya höjder med sitt hållbarhetsarbete och nå de framtida mål de satt upp.

Harrys Restauranger i Ljungby upptar samarbete med Generation Waste

Generation Waste inledde ett samarbete med Harrys Restauranger 2019. Harrys kedjan har sedan en tid tillbaka haft ambitioner att utveckla sitt hållbarhetsarbete och arbeta mer hands on för att göra skillnad. Harrys franchisetagare och ledning såg då att ett digitalt mätverktyg vore ett bra sätt för att kunna synliggöra matsvinnet.

Harrys Restauranger in Ljungby takes up cooperation with Generation Waste

Generation Waste began a collaboration with Harry's Restauranger in 2019. Harry's chain has for some time now had ambitions to develop its sustainability work and work for more hands-on to make a difference. Harry's franchisee and management then saw that a digital measurement tool would be a good way to make food waste visible.

Harrys i Göteborg har minskat sin råvarukostnad med 2 %.

Harrys i Göteborg har sedan en tid tillbaka haft ambitioner att utveckla sitt hållbarhetsarbete och arbeta mer hands on för att göra skillnad. Därför inledde de i början på 2019 ett samarbete med Generation Waste. Samarbetet tillsammans med en del andra förändringar och kockarnas hårda jobb ledde tillslut till att de kunde minska sin råvarukostnad med 2%.

Harrys in Gothenburg has reduced its raw material cost by 2%.

Harrys in Gothenburg has for some time now had ambitions to develop its sustainability work and work more hands-on to make a difference. Therefore, at the beginning of 2019, they started a collaboration with Generation Waste. The collaboration together with some other changes and the hard work of the chefs finally led to them being able to reduce their raw material cost by 2%.

Hotel rusthållargården begins collaboration with Generation Waste

Generation Waste is in Skåne!

Hotel rusthållargården inleder samarbete med Generation Waste

Generation Waste är på plats i Skåne!

Hällsnäs hotell & restaurang inleder samarbete med Generation Waste för att minska sitt matsvinn.

Högbo Brukshotell inleder samarbete med Generation Waste

Ett bättre debattklimat kring vad som är vettigt att ta hand om och vad som inte är det. Hur vi skall betrakta det avfall som vi matar våra grisar med. Kaffesumpen som vi göder jordarna med, berättar, Stefan Johansson , Krögare/Food & beverage manager

Högbo Brukshotell starts cooperation with Generation Waste

A better climate for debate about what makes sense to take care of and what doesn't. How we should consider the waste we feed our pigs with. The coffee grounds that we fertilize the soil with, says Stefan Johansson, Restaurateur/Food & beverage manager

Interest in GW's service is increasing - cooperation with two more municipalities begins

In the month of August, Hallstahammars and Tanum municipalities will start using Generation Waste's measurement tool. - I like the concept and layout of the platform, with its simplicity. We fell for Generation Waste's vision of reducing food waste and contributing to a more sustainable climate, says Elisabeth Hallgren, meal manager in Hallstahammar municipality.

Intresset för GW:s tjänst ökar – inleder samarbete med ytterligare två kommuner

I augusti månad kommer Hallstahammars- och Tanums kommun börja använda Generation Waste’s mätverktyg. –Jag gillar konceptet och upplägget i plattformen, med dess enkelhet. Vi föll för Generation Waste vision om att minska matsvinnet och bidra till ett mer hållbart klimat, meddelar Elisabeth Hallgren, måltidschef i Hallstahammars kommun

Jula Hotell begins cooperation with Generation Waste

Most people probably think of the store chain Jula when they hear the name. Jula was founded in 1979 as a family business and for a few years, Jula has developed into a group, the Jula Holding group, with operations in Retail, Real Estate, Finance, Logistics, and Hotels. In collaboration with Generation Waste, Jula Hotell and the conference will start weighing and measuring their food waste. The ambition is to eventually also apply it to the remaining hotels.

Jula Hotell inleder samarbete med Generation Waste

De flesta tänker nog på butikskedjan Jula när man hör namnet. Jula grundades 1979 som ett familjeföretag och sedan några år har Jula utvecklats till en koncern, Jula Holdingkoncernen, med verksamheter inom Retail, Fastigheter, Finans, Logistik och Hotell. I samarbete med Generation Waste kommer Jula Hotell och konferens att börja väga och mäta sitt matsvinn. Ambitionen är att på sikt även applicera det på resterande hotell.

Järfälla kommun inleder samarbete med Generation Waste

Järfälla kommun tar nya höjder i sitt hållbarhetsarbete.

Järfälla municipality begins cooperation with Generation Waste

Järfälla municipality takes new heights in its sustainability work.

Liseberg - "Measuring tools help us compare food waste over seasons"

Liseberg is the Nordic region's largest amusement park. They take in about half a million guests during Christmas alone, which means they also have to prepare extreme amounts of food.

Liseberg - "Mätverktyg hjälper oss att jämföra matsvinn över säsonger"

Liseberg är Nordens största nöjespark. De tar in ungefär en halvmiljon gäster bara under julen, vilket gör att de också behöver tillaga extrema mängder mat.

Marstrands Havshotell AB begins cooperation with Generation Waste.

We are pleased to announce that Marstrands Havshotell AB is starting a collaboration with Generation Waste.

Marstrands Havshotell AB inleder samarbete med Generation Waste.

Vi har glädjen att berätta att Marstrands Havshotell AB inleder samarbete med Generation Waste.

Mersmak Kök & Catering takes new heights in its sustainability work with Generation Waste.

Mersmak Kök & Catering begins collaboration with Generation Waste to reduce food waste and thrive for sustainability.

Mersmak Kök & Catering tar nya höjder i sitt hållbarhetsarbete med Generation Waste.

Mersmak Kök & Catering inleder samarbete med Generation Waste för att minska matavfall och frodas för hållbarhet.

Mölndals stad tecknar avtal med Generation Waste – Börjar väga i 25 st skolkök

Den 3 februari valde Mölndals stad att påbörja en testperiod med Generation Waste för att följa upp sitt åtagande i Klimat 2030 –Västra Götaland ställer om. Nu, tre månader senare, väljer de att förverkliga samarbetet genom att teckna ett avtal som innebär att de kommer börja väga sitt matsvinn i totalt 25 stycken skolkök.

Mörbylånga kommun inleder samarbete med Generation Waste

Mörbylånga kommun på södra Öland är en speciell del av Sverige. Med sin historia och säregna natur påminner den inte om något annat. Havet, det öppna landskapet och ett fantastiskt ljus lockar allt fler att flytta dit och närmare en miljon turister besöker Öland varje år. Det unika landskapet gör att södra Öland finns med på UNESCOs världsarvslista. Mörbylånga Kommun inleder samarbete med Generation Waste för att minska matsvinn och frodas för hållbarhet.

Mörbylånga municipality begins cooperation with Generation Waste

Mörbylånga municipality in southern Öland is a special part of Sweden. With its history and peculiar nature, it is unlike anything else. The sea, the open landscape and a fantastic light attract more and more people to move there and close to a million tourists visit Öland every year. The unique landscape means that southern Öland is on the UNESCO World Heritage List. Mörbylånga Municipality begins collaboration with Generation Waste to reduce food waste and thrive for sustainability.

Nordrest begins collaboration with GW - "Want to have the aha experience"

Nordrest works to reduce the environmental burden through continuous improvement with a holistic perspective on food, people, and the environment. Among other things, it is stated in their environmental policy that they must measure waste and food waste regularly. This is where the Generation Waste measurement tool should come into use.

Nordrest inleder samarbete med GW – ”Vill få aha-upplevelse”

Nordrest jobbar för att minska miljöbelastningen genom ständig förbättring med helheltsperspektiv på mat, människa och miljö. Bland annat så står det i deras miljöpolicy att de ska mäta avfall och matsvinn regelbundet. Det är här Generation Waste mätverktyg skall komma till användning.

Norska inköpsorganisationen Nores inleder samarbete med Generation Waste

Nores är en medlemsägd inköpsorganisation inom HoReCa-marknaden (Hotell, restauranger och catering) i Sverige och Norge. Det nyligen inledda samarbetet med Generation Waste innebär att Nores Svenska medlemmar får 10% rabatt på Generation Waste’s molntjänst och uppstartspaket. För Generation Waste innebär samarbetet att de nu når en ännu bredare marknad och kan göra ännu större skillnad.

Nu inleder Casino Cosmopol samarbete med Generation Waste för att minska sitt matsvinn.

Nytt år och nytt samarbete med Marholmen

Marholmen inleder samarbete med Generation Waste

Nääs Fabriker begins cooperation with Generation Waste

From now on, they will weigh their food waste with the Generation Waste measurement tool and thus take their sustainability work to new heights.

Nääs Fabriker inleder samarbete med Generation Waste

Från och med nu kommer de att väga sitt matsvinn med Generation Waste mätverktyg och tar därmed nya höjder i sitt hållbarhetsarbete.

Paul Taylor continues to hold the flag high in sustainable development and sees the future brightly

At the beginning of the year, we started a collaboration with Paul Svensson and Tareq Taylor's new restaurant Paul Taylor in Sundbyberg. The restaurant serves both lunch and dinner and also runs a general store under the same roof. Paul and Tareq are two of the country's best chefs and have driven sustainable development in the hospitality industry for the past 10 years.

Paul Taylor fortsätter hålla fanan högt inom hållbar utveckling och ser ljust på framtiden

I början på året inledde vi ett samarbete med Paul Svensson och Tareq Taylors nya restaurang Paul Taylor i Sundbyberg. Restaurangen serverar både lunch och middag och driver även en lanthandel under samma tak. Paul och Tareq är två av landets bästa kockar och har drivit på den hållbara utvecklingen inom besöksnäringen de senaste 10 åren.

Paul and Taylor Lanthandel - Want to inspire guests and staff

At the beginning of 2021, Paul Taylor Lanthandel will start using Generation Waste measurement tools.

Paul och Taylor Lanthandel - Vill inspirera gäster och personal

I inledningen av år 2021 så kommer Paul Taylor Lanthandel att börja använda Generation Waste mätverktyg.

bottom of page