top of page

Acerca de

Allmänna bestämmelser

1. Allmänt

Generation Wastes portal är en molnbaserad plattform med tjänster och applikationer för registrering och uppföljning av statistik kring matsvinn.

2. Definitioner

I dessa Allmänna Bestämmelser har följande uttryck angiven betydelse enligt nedan:

Anslutningspunkt: Den punkt eller de punkter där Generation Waste ansluter tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät, om inget annat har avtalats.
Applikation: Den programvara som tillhandahålls i en SaaStjänst.
Avtalet: Det mellan Generation Waste och kund träffade avtalet med tillhörande bilagor.
Fel: Avbrott i webbportalens drift och tillgänglighet för användare.
Kundens data: De data som kunden eller annan på uppdrag av kunden ställer till Generation Waste förfogande.
Kundens programvara: Den programvara som ägs av kunden eller som kunden har rätt att nyttja enligt tjänsteavtal och som används i tjänsten.
Plattform: Den programvara som tillhandahålls i en SaaStjänst och den applikation eller de applikationer som ägs och tillhandahålls av Generation Waste men som är lokalt installerade och som används i tjänsten.
Programvara: Den applikation eller de applikationer som ägs och tillhandahålls av Generation Waste men som är lokalt installerade och som används i tjänsten, exempelvis mjukvara för registrering av matsvinn.
Saas-tjänst: (Software as a service) Tillhandahållande av programvara/applikationer till användare över internet som tjänst.
Specifikation: Den specifikation över innehållet i tjänsten som finns i Avtalet eller senare skriftligen överenskomna förändringar därav.
Startdag: Den dag då tjänsten ska vara tillgänglig för kunden enligt Avtalet.
Tilläggstjänst: Tjänst som inte ingår i den mellan Avtalade omfattningen av tjänsten.

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go-to font for titles, paragraphs & more.

Kunden ska i Avtalet ange en kontaktperson som ansvarar för avtalsförhållandet. Kontaktpersonen ska ha rätt att företräda och fatta beslut åt sin huvudman avseende tjänsten och dess utförande.

4. Support

I tjänsten ingår teknisk support.

Det förutsätts att kunden använder en aktuell version av lokalt installerad programvara, att Generation Wastes manualer och anvisningar följs, att ingrepp eller förändringar i levererad programvara och levererad hårdvara ej vidtagits av kunden eller av någon som denne anlitat samt att gällande avgifter betalats.

Installation och implementation ska ha utförts av Generation Waste eller någon av Generation Waste certifierad partner. Användare av tjänsten och programvaran samt driftsansvarig hos kunden ska ha relevant kunskap och erfarenhet och vid behov, eller på Generation Waste begäran, genomgå anvisad utbildning.

4.2 Omfattning

5. Generation Wastes åtagande

Generation Waste ska från Startdag tillhandahålla tjänsten vid Anslutningspunkten enligt villkoren i Avtalet. Tilläggstjänster tillhandahålls enligt särskild överenskommelse.

Plattformen utvecklas kontinuerligt och Generation Waste får utan föregående och underrättelse till kunden företa ändringar i tjänsten eller hur tjänsten tillhandahålls, som uppenbart inte kan innebära mer än ringa olägenhet för kunden. Aktuella tjänster, funktioner och applikationer presenteras på Generation Waste hemsida och i marknadsmaterial.

5.1 Programvara

6. Fel

Generation Waste ska avhjälpa fel och brister som beror på bristfälligheter i den tillhandahållna tjänsten med undantag för fel som beror på kundens programvara, annat förhållande på kundens sida eller på grund av begränsningar i tillgängligheten enligt punkt 5.2 ovan.

Generation Waste ansvarar inte heller för fel eller driftsavbrott som uppstår på grund av omständigheter som ligger utanför Generation Waste kontroll och vars menliga effekter Generation Waste inte rimligen kunnat undanröja.

Avhjälpande av fel sker genom rättelse eller anvisning om kringgående av felet. Generation Waste ansvarar inte för installation, anpassningar och liknande.

Generation Wastes ansvar förutsätter att produkter och tjänster utnyttjas på avtalat sätt och som föreskrivs i dokumentation, samt att kund inte ändrat eller företagit ingrepp i systemet.

7. Ansvarsbegränsning

Om kunden eller Generation Waste förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet av omständighet som kunden eller Generation Waste inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighets- bestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om Avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre månader på grund av viss ovan angiven omständighet, äger kunden eller Generation Waste att skriftligen uppsäga Avtalet. Vid sådan uppsägning har Generation Waste rätt till ersättning enligt Avtalet för utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad.

För skada ansvarar Generation Waste endast om skadan uppkommit på grund av uppsåtligt agerande eller grov försumlighet på Generation Waste sida eller om Generation Waste gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.

8. Kundens åtagande

Kunden ansvarar för kommunikationen mellan kunden och Anslutningspunkten samt för att kunden innehar den utrustning och programvara som krävs för nyttjande av Tjänsten.

9. Reklamation

Anmälan av fel ska ske skriftligen, genast efter att felet upptäckts. Kunden ska på egen bekostnad översända erforderligt material för återskapande och avhjälpande hos Generation Waste.

10. Sekretess

11. Konkurrens

12. Avgifter

13. Betalningsvillkor

14. Kundens Data

15. Loggfiler

16. Avtalsperiod och uppsägning

19. Tillämplig lag och tvist

bottom of page
gtag('config', 'AW-302628053');