top of page

Inspirationsföreläsning: hållbart ledarskap med fokus på minskat matsvinn.

Form: digital via Teams
Målgrupp: kostchefer, enhetschefer,
köksmästare, köksledare
Tid: 60 min

Inspirationsföreläsning: hållbart ledarskap med fokus på minskat matsvinn.

Innehåll
Hur skapar vi verksamheter med engagemang för minskat matsvinn och god service? En viktig faktor för att uppnå det är ett hållbart ledarskap som skapar bästa förutsättningar för att driva verksamheten framåt. Både för organisationens resultat och medarbetarens välmående.

För att lyckas med hållbarhetsarbetet på en operativ nivå krävs ett insatt och stöttande ledarskap. För att nå de globala målen behöver vi se över våra arbetsrutiner. Vi kanske varken kan tänka eller göra på samma sätt som vi alltid har gjort? Hur vi hanterar livsmedel och mat är idag avgörande för både våra verksamheters ekonomi och för vårt klimat. Våra offentliga restauranger och ledare för dessa har ett stort ansvar.

Vi ger er inblick i hur det operativa arbetet kan anpassas till Agenda 2030s globala mål 12 och inspirerar er i hur ni kan öka delaktigheten och medarbetaransvaret. Ni får även ta del av verktyg för hur ni kan effektivisera och digitalisera ert matsvinns arbete.

Syfte
Att minska klimatbelastningen från offentliga restauranger
Mål
● höja medarbetaransvaret
● öka delaktigheten i arbetslaget
● bli bättre på att tillvara ta matsvinn
● stärka ledares och kockars roll som förändringsagenter för en hållbar utveckling

Vid digital föreläsning gäller följande:
● Krav på att deltagarna har dator och internetuppkoppling.
● Om deltagarna gruppera sig och tar del av föreläsningen tillsammans, ordna då så att alla hör och ser bra.
● Förbered gärna med fika till föreläsningen så att deltagarna känner sig alerta.
● Ha papper och penna till hands för anteckningar.
● Förbered och ställ gärna frågor till föreläsaren via chatten i det digitala forum vi använder.

bottom of page